W obecnych czasach, swoboda obrotu sprawia, że coraz częściej w codziennych umowach mamy do czynienia z polskimi oddziałami zagranicznych spółek, szczególnie w przypadku zakładów ubezpieczeń. Umowy podpisujemy w Oddziale takiej Spółki, w umowie jako druga strona również widnieje „Oddział” – kogo w tym przypadku mamy pozwać i jak ma wyglądać prawidłowo skonstruowany pozew. Wpis przedstawia wątpliwości związane z tą sytuacją.

 

 

oddział

oddział 

Co to jest Oddział ?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 5 pkt. 4 wyjaśnia, że oddział przedsiębiorcy to:

Wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Zgodnie z art. 85 tej ustawy przedsiębiorcy mogą tworzyć oddziały, z obowiązkiem zgłoszenia tego we właściwym dla siebie rejestrze podając m.in siedzibę i adres tego oddziału, osobę odpowiedzialną do reprezentacji.

Oddział jest samodzielny czy jednak niesamodzielny?

Do tej pory wszystko jest jasne. Czy jednak Oddział Spółki jest samodzielny?

Samodzielność Oddziału w rozumieniu ustawy charakteryzuje się przede wszystkim w decyzyjności danego podmiotu – czy może on samodzielnie podejmować działania i zaciągać zobowiązania, czy też działa jedynie w imieniu Przedsiębiorcy. Często w obrocie podpisujemy umowy nie z samymi przedsiębiorcami, ale z oddziałami, co może być mylące.  Jednak z punktu widzenia prawa oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie jest samodzielny – przedmiot działalności oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce nie może wykraczać poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego, a sam oddział nie ma osobowości prawnej w rozumieniu prawa cywilnego.

Jak prawidłowo pozwać Oddział?

Odpowiedź jest prosta – nie pozywać Oddziału. Oddział, nie posiada własnej osobowości prawnej, i nie może zostać pozwany.

Co się stanie jeśli jednak przypadkowo pozwiemy Oddział? Pozew, prędzej czy później, zostanie odrzucony innymi słowy – Sąd stwierdzi, że ten podmiot nie może występować w procesie. Takie orzeczenie nie zamyka drogi sądowej, czyli można ponownie wnieść pozew, tym razem przeciwko prawidłowemu podmiotowi czyli samej Spółce („głównemu oddziałowi”).

Innymi konsekwencjami z jakimi należy się liczyć w przypadku pozwania oddziału spółki są:

  1. koszty,
  2. możliwość przedawnienia roszczenia,

Jeśli Sąd odrzuci pozew nie zwróci nam uiszczonej opłaty od pozwu. Jeśli postępowanie toczyło się w Sądzie, a Oddział Spółki miał profesjonalnego pełnomocnika, Sąd zasądzi zwrot kosztów jego ustanowienia.

Kolejną kwestia jest możliwość przedawnienia roszczenia jakiego dochodzimy, jeśli pozew zostanie odrzucony bieg przedawnienia roszczenia nie zostanie przerwany i może on w konsekwencji upłynąć bezpowrotnie.

Jednak, jest kilka wyjątków:

  1. Oddział może być pozwany w sprawach pracowniczych, gdzie występuje jako pracodawca
  2. główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń (spoza UE) może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywany – zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, 

 

Z uwagi na to, że sprawy z oddziałami zagranicznych przedsiębiorców są stosunkowo skomplikowane należałoby zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.


 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.