Pozew jest pierwszym pismem procesowym inicjującym postępowanie w Sądzie. Pisząc pozew własnoręcznie należy kierować się pamiętać o wymogach formalnych. W skrócie należy się kierować zasadą „kto, co, gdzie i dlaczego”.

Pozew musi zawierać:

   (gdzie?)

 1. oznaczenie sądu,

  (kto?)

 2. dane stron, (imię nazwisko, adresy, PESEL powoda)

  (co?)

 3. oznaczenie pisma jako „pozew”
 4. dokładnie określone żądanie,
 5. sprawach o prawa majątkowe oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

  (dlaczego?)

 6. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 7. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 8. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
 9. podpis
 10. wymienienie załączników.

 

Każdy pozew wnoszony do Sądu musi zawierać wszystkie powyższe wymagania, jakiekolwiek braki w tym zakresie są kwalifikowane są jako braki formalne pozwu. W przypadku wniesienia pozwu z brakami formalnymi powód zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, kiedy termin upłynie, a my nie uzupełnimy braków pozew zostanie zwrócony.

W sprawach wniesionych po 1 stycznia 2016 r. w pozwie należy obowiązkowo wskazać informację o próbie podjęcia mediacji między stronami. Brak prób ugodowego rozwiązania sprawy przed wniesieniem powództwa może wiązać się z brakiem zasądzenia kosztów sądowych w przypadku zasądzenia powództwa jako taka próba może być traktowana: mediacja, zawezwanie do próby ugodowej, a moim zdaniem nawet zwykły list polecony wysłany do drugiej strony.

 

Pozew może dodatkowo zawierać:

 1. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych ( tu sprawdzisz jak napisać taki wniosek).
 2. wnioski o zabezpieczenie powództwa,
 3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 4. przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda
 5. wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
  1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
  2) dokonanie oględzin;
  3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
  4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.