Alimenty na dziecko – podstawowe informacje

Alimenty – kiedy dziecku się należą ?

Zgodnie z art.  128. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako krio) – obowiązek dostarczania środków utrzymania (alimentów) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Natomiast zgodnie z art.  133 §  1 krio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka jest uszczegółowieniem ogólnego obowiązku „troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka” jak również należyte przygotowanie go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej.

Do kiedy można pobierać alimenty?

Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony żadnym terminem i nie jest również związany ze stopniem wykształcenia – nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko określonego stopnia wykształcenia, nie ustaje także automatycznie z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Dziecko pełnoletnie, ale dalej pobierające naukę, które nie może się samodzielnie utrzymać dalej ma prawo do pomocy rodziców, w tym świadczeń alimentacyjnych, a obowiązkiem rodziców jest, w zakresie swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, takie dziecko utrzymywać.

Dla potwierdzenia jego stanowiska przedstawiam tezę Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 lipca 2015 r. I ACa 205/15 – O wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego decyduje kryterium osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się. Należy przyjąć, że dziecko osiąga zdolność do samodzielnego utrzymania dopiero wtedy, gdy ukończy naukę i otrzyma należyte przygotowanie do pracy i bez znaczenia jest czy naukę pobiera w trybie dziennym, czy zaocznym o ile nie pracuje.

O wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego decyduje zatem wyłącznie kryterium osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się. Należy jednak wskazać, że jeżeli pełnoletnie dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się (133 §  3 krio) rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem niego.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość świadczeń alimentacyjnych uzależniona jest od dwóch przesłanek: (art. 135 §  1 krio):

 1. od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego – tj. czyli takich wydatków na dziecko, aby zapewnić mu odpowiedni poziom życia w danym dla niego okresie życia,
 2. od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego – czyli nie faktyczny poziom zarobków zobowiązanego rodzica, ale jaki byłby jego dochód gdyby dokładał wszelkich starań, z uwzględnieniem jego osobistych możliwości.

 

Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców. Wysokość alimentów zależy od wielu czynników. – wieku dziecka, stanu zdrowia, zainteresowań Przykładowo, wysokość alimentów przysługujących choremu dziecku, powinna być wyższa niż dla zdrowego dziecka.

 

Nawet trudna sytuacja materialna i życiowa rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Rodzice obowiązani są dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami. (tak: Sąd Apelacyjny w Lublinie  w wyroku z dnia 30 grudnia 2015 r. sygn. III AUa 472/15).

Należy podkreślić, iż obowiązek alimentacyjnego rodzica względem dziecka, nie musi być jedynie obowiązkiem alimentacyjnym sensu stricte: tj. świadczeniem pieniężnym. Obowiązek alimentacyjny może polegać na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego to oznacza, że obowiązek alimentacyjny rodzica, który opiekuje się dzieckiem na co dzień podlega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Określenie, w jakiej wysokości każde z rodziców zobowiązane jest do ponoszenia utrzymania i wychowania dziecka, powinno nastąpić przez zasądzenie ustalonej kwoty od tego z rodziców, które nie ma dziecka u siebie, przy czym pozostałe koszty w pieniądzach lub wyrażające się w osobistych staraniach o wychowanie dziecka ponosi drugie z rodziców (orzeczenie SN z 19 marca 1952 r., C 964/51, NP 1952, nr 5, s. 83).

Czy świadczenie na dziecko otrzymywane od Państwa mają wpływ na wysokość alimentów?

Nowelizacją z dnia 20 sierpnia 2016 r. wprowadzono istotną nowelizację art. 135 §  3 kpc i rozwiewając wszelkie wątpliwości wskazano, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają

1) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195); ( znane szerzej jako świadczenie „500 +”)

3) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).

Świadczenia jakie Państwo wypłaca rodzicom, aby ułatwić wychowanie dziecka nie może zastępować obowiązku rodziców, gdyż to rodzice zobowiązani są do utrzymywania swoich dzieci i płacenia na nie alimentów.

Co zrobić, gdy dłużnik alimentacyjny wyzbywa się majątku?

Aby ułatwić dochodzenia alimentów, jednocześnie utrudnić celowego zaniżania swoich możliwości majątkowych przez rodzica zobowiązanego do alimentacji ustawodawca wprowadził przepis art. 136 krio służący ochronie interesu osoby uprawnionej do alimentów. Zgodnie z nim jeśli dłużnik alimentacyjny w ostatnich trzech latach bez ważnego powodu zrzekł się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuścił do jego utraty albo jeżeli zrzekł się zatrudnienia lub zmienił je na mniej zyskowne, Sąd nie uwzględni wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Sąd zasadzi świadczenie jakby do zmiany nigdy nie doszło.

Co zrobić, gdy dłużnik alimentacyjny nie jest wstanie płacić?

W takiej sytuacji można pozwać dziadków dziecka. Zgodnie z art.  132 krio gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami powstaje obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych np. rodziców dłużnika, a dziadków dziecka lub dalszej rodziny.

Zasądzone alimenty już nie wystarczają?

W razie zmiany okoliczności można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. W pozwie  należy jednak wskazać, jakie okoliczności (np. zmiana szkoły, konieczność specjalistycznego leczenia i zakupu leków) przemawiają za podniesieniem alimentów.

Gdzie wytoczyć powództwo?

Powództwo oo alimenty wytacza się przed Sądem Rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego dziecka.

 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Polubowna windykacja – czy warto polubownie windykować dług?

Co to jest polubowna windykacja?

Polubowna windykacja jest to, zwykle wykonywane przez prawników, szereg czynności mających na celu uzyskanie długu klienta bez ingerencji Sądów. Czynności jakie są podejmowane zależą przede wszystkim od klienta, rodzaju wierzytelności i postawy dłużnika.

Klient  zwykle mówi czy z dłużnikiem łącza go przyjazne relacje, wieloletnia współpraca na polu zawodowym, czy jest to kontrahent czy tez np. pracownik. Od tych relacji zależy sposób przeprowadzenia rozmowy z dłużnikiem. Czy klientowi zależy na szybkim odzyskaniu długu czy też zgodzi się na rozłożenie należności na mniejsze bądź większe raty.

Rodzaj wierzytelności również jest kluczowy dla sposobu przeprowadzania windykacji. Inaczej postępuje się w przypadku kiedy dług jest sporny, a inaczej gdy wynika bezspornie z wystawionej faktury. Jeszcze inaczej w przypadku, kiedy dług jest przedawniony, a klient i tak decyduje się spróbować polubownie go wyegzekwować. Duże znaczenie ma również kwota jaką chcemy wyegzekwować – przy mniejszych kwotach windykacja jest dużo łatwiejsza.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest osoba dłużnika. Ludzie z góry zakładają, że jeśli druga strona nie płaci robi to z pełna świadomością, co nie jest prawdą. Powody z których ludzie nie płacą zobowiązań są różne – nie uznają ich, nie są zadowoleni z wykonanej usługi czy też zakupionego towaru, mają problemy finansowe w firmie, czy zamknęli biznes, aż do takich tłumaczeń jak „zgubiona faktura” czy też „ zapomniałem zapłacić”.

Jakie dokładnie czynności są wykonywane?

Zwykle jest to wysyłanie korespondencji w formie papierowej czy tez mailowej z informacja o zadłużeniu i prośbą o kontakt. Najbardziej skuteczną formą windykacji jest rozmowa telefoniczna z dłużnikiem, dzięki czemu można ocenić jaka jest jego postawa wobec zadłużenia.

Jeśli dłużnik jest skłonny do rozmowy i rozwiązania sytuacji można próbować spisywać porozumienia wraz z rozłożeniem zadłużenia na raty.

Jeśli dłużnik nie nawiązuje kontaktu lub nie jest skłonny do jakiekolwiek rozmowy, czy też składa zapewnienia bez pokrycia to windykacja polubowna kończy się na tym etapie.

Jaka jest skuteczność polubownej windykacji?

Skuteczność polubownej windykacji zależy od wszystkich wymienionych wyżej czynników – postawy klienta i dłużnika oraz rodzaju dochodzonej wierzytelności. Zwykle jednak jest ona dość wysoka, szczególnie jeśli prowadzi je doświadczona w tego typu rozmowach osoba.

Czy warto zlecać polubowną windykację?

Uważam, że każdą wierzytelność warto kilkukrotnie próbować windykować polubownie. Warto zorientować się w sytuacji dłużnika, czy tez chociażby poznać jego stanowisko już na etapie przedsądowym przed konstruowaniem pozwu.

Przekonałam się, że dług można o wiele skuteczniej windykować na etapie polubownym niż sądowym.

Np. Z dłużnikiem nie ma kontaktu natomiast dług płaci zamiast dłużnika dobrowolnie ktoś z jego rodziny lub znajomych kto dowiedział się o zadłużeniu czy też dłużnik z własnej woli płaci przedawniony już dług.

Jeśli natomiast obie sprawy wnieść do sądu to z duża dozą prawdopodobieństwa można założyć, że w pierwszym przypadku albo dłużnik będzie nieściągalny, albo nie będzie się dało go znaleźć, natomiast w drugim, jeśli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia to powództwo zostanie oddalone.

Kolejnymi zaletami polubownej windykacji jest uznanie długu i przerwanie biegu przedawnienia. Jeśli dłużnik spłaci, chociażby częściowo, dług to uznaje jego istnienie, a termin przedawnienia zostaje przerwany i biegnie na nowo od dnia zapłaty.

Z tych przykładów wynika, że polubowna windykacja niesie za sobą mnóstwo korzyści przy stosunkowo niskich kosztach.

Po nowelizacji wymogów formalnych pozwu ( o czym była tutaj) , po której  w pozwie  należy umieszczać informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia, rola polubownej windykacji powinna jeszcze wzrosnąć,.


Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza nie zawsze chroni przed długami spadkowymi

długi spadkowe

 

Od października 2015 r. ustawodawca wprowadził zasadę, że każdy spadkobierca, który w przeciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku nie wypowie się co do sposobu dziedziczenia dziedziczy spadek w dobrodziejstwem inwentarza czyli teoretycznie z ograniczeniem odpowiadania za długi spadkowe. Czy rzeczywiście przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza uchroni nas przed długami zamarłego?

Sposoby dziedziczenia

Ustawodawca wprowadza kilka sposobów nabycia spadku: na podstawie testamentu, a jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu lub okazał się nieważny to na podstawie ustawy, jeśli należy się do jednego z ustawowych kręgów spadkobierców.

Każdy z spadkobierców może wypowiedzieć się, odnoście sposobu nabycia spadku tj:

 1. przyjąć spadek wprost tzn. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe
 2. przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza tzn. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe
 3. spadek odrzucić

Ograniczenie wynikające z dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza polega na tym, że sporządzany jest spis inwentarza czyli spis wszystkich aktywów jakie znajdują się w spadku.

Termin na złożenie oświadczenia

Ustawowy termin na złożenie oświadczenia to sześć miesięcy od dowiedzenia się o podstawie powołania. Co to oznacza?

Jeśli należymy do pierwszego kręgu spadkobierców to, co do zasady jest to termin sześciu miesięcy od otwarcia spadku czyli daty śmierci spadkodawcy. np. małżonek spadkobiercy.

Jeśli poszczególne osoby spadek odrzucają to spadek przechodzi na kolejnych spadkobierców i ich termin na złożenie oświadczenia liczy się od zawiadomienia ich o ich podstawie powołania.

np. Małżonka i dzieci spadkobiercy spadek w ustawowym terminie odrzuciły, wtedy termin otwiera się dla kolejnych spadkobierców np. wnuków spadkobiercy. Jeśli wnuki w ustawowym terminie spadek odrzucą otwiera się on dla kolejnych spadkobierców np. rodziców i rodzeństwa spadkobierców itp. itd.

Jeśli zostaliśmy powołani na podstawie testamentu jest to 6 miesięcy od jego otwarcia.

Jeśli w tym terminie spadkobierca nie wypowie się odnośnie przyjęcia spadku oznacza to, że przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli chce w inny sposób przyjąć spadek (tj. przyjąć wprost lub go odrzucić) musi złożyć oświadczenie w Sądzie lub u notariusza. UWAGA DOTYCZY TO JEDYNIE SPADKÓW OTWARTYCH PO 18 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Jeśli spadek został otwarty przed tą datą to jeśli w ciągu 6 miesięcy nie złożymy oświadczenia dziedziczymy spadek wprost.

Czy dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza na pewno chroni przed długami spadkowymi?

Niestety nie. Przykładem tego może być historia najmłodszego bankruta w Polsce, który w wieku 11 lat odziedziczył dług po ojcu. Niestety media powiązały historię chłopca z wprowadzeniem nowych przepisów o dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza w przypadku nie wypowiedzenia się o sposobie przyjęcia spadku. Historia wyglądała niestety trochę inaczej, małoletni już od wielu lat dziedziczyli, co do zasady, z dobrodziejstwem inwentarza. Niestety ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe nie dotyczy ograniczonych praw rzeczowych jakimi są hipoteka i zastaw. W przypadku chłopca z Radomia odziedziczył on dom zabezpieczony hipoteką.

Art.  74. ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego.

Art.  316. kodeksu cywilnego

Zastawnik może dochodzić zaspokojenia z rzeczy obciążonej zastawem bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z przepisów prawa spadkowego.

Wierzyciel musi w tym w przypadku ograniczyć się do przedmiotu, na którym ustanowiono zastaw lub hipotekę.

Jak, w takim razie, ochronić się przed długami spadkowymi?

Jeśli wiemy, że w spadku mogą znajdować się duże długi spadkowe zawsze lepszym wyborem jest spadek odrzucić tak samo jest w przypadku kiedy nie znamy składu spadku. Jeśli jednak chcemy spadek przyjąć należy dobrze zbadać majątek spadkowy łącznie z księgami wieczystymi nieruchomości  i rejestrem zastawów co do ruchomości znajdujących się w spadku.


 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Jak chronić się przed uporczywym dochodzeniem przedawnionego długu?

przedawnienie

przedawnienie

Coraz częściej klienci skarżą się od uporczywe dochodzenie dawno przedawnionego długu. Co to jest przedawnienie?Co się staje z długiem po upływie terminu przedawnienia? Czy jest możliwe dochodzenie długu który jest przedawniony? Wpis przedstawia najważniejsze zagadnienia z tej tematyki i naświetla problemy jakie mogą pojawić się w praktyce.

Co to jest przedawnienie?

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, który jest regulowany przez Kodeks cywilny w art. 117-125. Jej celem jest normalizacja stosunków gospodarczych, tak aby strony nie pozostawały przez dekady w stanie niepewności, co do roszczenia. Nie przedawniają się wszystkie roszczenia, a jedynie tzw. roszczenia majątkowe czyli związane z interesami majątkowymi wierzyciela.

Terminy przedawnienia są różne w zależności od charakteru roszczenia, jednak co do zasady roszczenia przedawniają się po dziesięciu latach, a roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej po trzech latach. Co do zasady, termin od kiedy biegnie termin przedawnienia to data wymagalności roszczenia tj. data od której wierzyciel mógł żądać jego zapłaty. Niestety  ustalenie kiedy termin przedawnienia upłynie w danej sprawie jest niezwykle trudne, gdyż może zostać zawieszony ( na czas trwania wymienionych w kodeksie przeszkód) lub przerwany (np. próbą dochodzenia roszczenia). Tematyka przedawnienia jest bardzo skomplikowana, dlatego nie można jednoznacznie odpowiedzieć kiedy upłynie termin przedawnienia w danej sprawie.

Co się staje z długiem po upływie terminu przedawnienia?

Zgodnie z art. 117 § 2 kc po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Roszczenie nie wygasa, ale przekształca się w tzw. roszczenie naturalne. Roszczeń naturalnych nadal można dochodzić, nie jest jednak możliwe zastosowanie przymusowej realizacji roszczenia. Innymi słowy roszczenie nadal istnieje, ale czy zostanie spełnione jest jedynie decyzją dłużnika, wierzyciel nie będzie mógł (teoretycznie) zmusić go do spełnienia tego świadczenia.

Czy jest możliwe dochodzenie długu który jest przedawniony?

I tak i nie. Przedawnienie jest dobrodziejstwem dłużnika, jednak, jednak nikt za dłużnika z tego dobrodziejstwa nie będzie korzystać.

Jeśli wierzyciel w Sądzie dochodzi przedawnionego długu to dłużnik musi podnieść „zarzut przedawnienia roszczenia”. Sąd  od 1990 r. czyli od uchylenia  § 3 z art. 117 k.c. ( ustawą z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny -DzU nr 55, poz. 321), nie bada z urzędu czy termin przedawnienia już upłynął. Jeśli pozwany dłużnik złoży taki zarzut Sąd powództwo oddali, jeśli jednak,  z różnych względów, takiego zarzutu nie podniesie to Sąd powództwo zasądzi i będzie możliwe jego dochodzenie na drodze przymusowej.

Jeśli wierzyciel dochodzi wyroku, który jest przedawniony, a które przedawniają się, co do zasady po dziesięciu latach, dłużnikowi pozostaje powództwo przeciwegzekucyjne lub zaskarżanie czynności komornika.

Jak chronić się przed uporczywym dochodzeniem przedawnionego długu?

Wierzyciel, nawet kiedy dług jest przedawniony, może prosić o uregulowanie długu lub też wysyłać ostateczne wezwania do zapłaty, wysyłać windykatorów terenowych, może również umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów, albo sprzedać dług firmie windykacyjnej.

Te działania są legalne i wierzyciel ma do nich prawo, jednak sytuacja dłużnika nie jest bez wyjścia – ma pole do działania. Jeśli te działania przekraczają pewne normy współżycia społecznego, można, w pewnych wypadkach, mówić o odpowiedzialności cywilnej wierzyciela za naruszenie dóbr osobistych (wyrok Sądu Okręgowy w Poznaniu z 2014-03-12 sygn. akt XII C 1298/13 – wyrok z uzasadnieniem) lub nawet o odpowiedzialności karnej.

Moim zdaniem, nie ma również przeszkód, do dochodzenia odszkodowania jeśli dłużnik udowodni, że przez uporczywe dochodzenie przedawnionego długu poniósł szkodę np. stracił intratny kontrakt, gdyż partnerzy biznesowi uznali, że nie jest osobą godną zaufania przez informację o długu z Krajowego Rejestru Długów.

Na koniec należy wskazać, że w Sejmie zeszłej kadencji opracowywano projekt nowelizacji, który nakazywałby  wskazywanie już w pozwie, że dochodzone roszczenie nie uległo przedawnieniu lub że dłużnik zrzekł się skorzystania z zarzutu przedawnienia. Miał być to jeden z warunków formalnych pozwu, zatem umieszczenie tej informacji byłoby obowiązkowe, a nie wskazanie jej skutkowałoby zwrotem pozwu. Więcej informacji na ten temat w artykule).

 


 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Oddział Spółki Zagranicznej jako Pozwany. Jak prawidłowo pozwać Oddział?

W obecnych czasach, swoboda obrotu sprawia, że coraz częściej w codziennych umowach mamy do czynienia z polskimi oddziałami zagranicznych spółek, szczególnie w przypadku zakładów ubezpieczeń. Umowy podpisujemy w Oddziale takiej Spółki, w umowie jako druga strona również widnieje „Oddział” – kogo w tym przypadku mamy pozwać i jak ma wyglądać prawidłowo skonstruowany pozew. Wpis przedstawia wątpliwości związane z tą sytuacją.

 

 

oddział

oddział 

Co to jest Oddział ?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 5 pkt. 4 wyjaśnia, że oddział przedsiębiorcy to:

Wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Zgodnie z art. 85 tej ustawy przedsiębiorcy mogą tworzyć oddziały, z obowiązkiem zgłoszenia tego we właściwym dla siebie rejestrze podając m.in siedzibę i adres tego oddziału, osobę odpowiedzialną do reprezentacji.

Oddział jest samodzielny czy jednak niesamodzielny?

Do tej pory wszystko jest jasne. Czy jednak Oddział Spółki jest samodzielny?

Samodzielność Oddziału w rozumieniu ustawy charakteryzuje się przede wszystkim w decyzyjności danego podmiotu – czy może on samodzielnie podejmować działania i zaciągać zobowiązania, czy też działa jedynie w imieniu Przedsiębiorcy. Często w obrocie podpisujemy umowy nie z samymi przedsiębiorcami, ale z oddziałami, co może być mylące.  Jednak z punktu widzenia prawa oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie jest samodzielny – przedmiot działalności oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce nie może wykraczać poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego, a sam oddział nie ma osobowości prawnej w rozumieniu prawa cywilnego.

Jak prawidłowo pozwać Oddział?

Odpowiedź jest prosta – nie pozywać Oddziału. Oddział, nie posiada własnej osobowości prawnej, i nie może zostać pozwany.

Co się stanie jeśli jednak przypadkowo pozwiemy Oddział? Pozew, prędzej czy później, zostanie odrzucony innymi słowy – Sąd stwierdzi, że ten podmiot nie może występować w procesie. Takie orzeczenie nie zamyka drogi sądowej, czyli można ponownie wnieść pozew, tym razem przeciwko prawidłowemu podmiotowi czyli samej Spółce („głównemu oddziałowi”).

Innymi konsekwencjami z jakimi należy się liczyć w przypadku pozwania oddziału spółki są:

 1. koszty,
 2. możliwość przedawnienia roszczenia,

Jeśli Sąd odrzuci pozew nie zwróci nam uiszczonej opłaty od pozwu. Jeśli postępowanie toczyło się w Sądzie, a Oddział Spółki miał profesjonalnego pełnomocnika, Sąd zasądzi zwrot kosztów jego ustanowienia.

Kolejną kwestia jest możliwość przedawnienia roszczenia jakiego dochodzimy, jeśli pozew zostanie odrzucony bieg przedawnienia roszczenia nie zostanie przerwany i może on w konsekwencji upłynąć bezpowrotnie.

Jednak, jest kilka wyjątków:

 1. Oddział może być pozwany w sprawach pracowniczych, gdzie występuje jako pracodawca
 2. główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń (spoza UE) może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywany – zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, 

 

Z uwagi na to, że sprawy z oddziałami zagranicznych przedsiębiorców są stosunkowo skomplikowane należałoby zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.


 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Pozew po nowelizacji – o czym pamiętać ?

 

Pozew jest pierwszym pismem procesowym inicjującym postępowanie w Sądzie. Pisząc pozew własnoręcznie należy kierować się pamiętać o wymogach formalnych. W skrócie należy się kierować zasadą „kto, co, gdzie i dlaczego”.

Pozew musi zawierać:

   (gdzie?)

 1. oznaczenie sądu,

  (kto?)

 2. dane stron, (imię nazwisko, adresy, PESEL powoda)

  (co?)

 3. oznaczenie pisma jako „pozew”
 4. dokładnie określone żądanie,
 5. sprawach o prawa majątkowe oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

  (dlaczego?)

 6. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 7. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 8. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
 9. podpis
 10. wymienienie załączników.

 

Każdy pozew wnoszony do Sądu musi zawierać wszystkie powyższe wymagania, jakiekolwiek braki w tym zakresie są kwalifikowane są jako braki formalne pozwu. W przypadku wniesienia pozwu z brakami formalnymi powód zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, kiedy termin upłynie, a my nie uzupełnimy braków pozew zostanie zwrócony.

W sprawach wniesionych po 1 stycznia 2016 r. w pozwie należy obowiązkowo wskazać informację o próbie podjęcia mediacji między stronami. Brak prób ugodowego rozwiązania sprawy przed wniesieniem powództwa może wiązać się z brakiem zasądzenia kosztów sądowych w przypadku zasądzenia powództwa jako taka próba może być traktowana: mediacja, zawezwanie do próby ugodowej, a moim zdaniem nawet zwykły list polecony wysłany do drugiej strony.

 

Pozew może dodatkowo zawierać:

 1. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych ( tu sprawdzisz jak napisać taki wniosek).
 2. wnioski o zabezpieczenie powództwa,
 3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 4. przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda
 5. wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
  1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
  2) dokonanie oględzin;
  3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
  4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Zostałem pozwany przez Fundusz Inwestycyjny- przelew wierzytelności do niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego

 

Wpis powstał na bazie dużej ilości spraw związanych z tą tematyką – coraz więcej klientów zgłasza się z nakazem zapłaty lub, co gorsza, z zajęciem komorniczym, w którym występuje podmiot zwany „sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym”, który próbuje przekonać, że jesteśmy mu winni jakąś sumę pieniędzy.

 

Co to jest ten fundusz?

Jest to tematyka bardzo złożona, ale w największym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to podmiot, który skupuje wierzytelności innych podmiotów. Jeśli w przeszłości zaciągnęliśmy zobowiązanie np. w banku i nie zostało ono przez nas spłacone, to ten bank ma możliwość „sprzedać” nasze zobowiązanie do funduszu, który później może dochodzić jego zapłaty zamiast banku.

 

Gdzie tkwi problem?

W teorii sytuacja zdaje się być prosta, jednak skąd powstają problemy w praktyce?

Po pierwsze, ludzie są zdezorientowani nazwą podmiotu i nie potrafią skutecznie bronić się przed nakazem zapłaty lub postępowaniem komorniczym, stąd obrona opiera się głównie na zarzucie: nie jestem temu funduszowi nic winien, bo nie zawierałem z nim żadnej umowy. Niestety postępowanie cywilne jest dość rygorystyczne, należy w odpowiednim czasie i w odpowiednim terminie zgłosić wszystkie zarzuty dotyczące danego zobowiązania – tym przypadku zobowiązania podstawowego, które zawieraliśmy np. z bankiem.

Po drugie, z praktyki sądowej wynika, że podmioty sprzedają wszystkie wierzytelności, zatem także te „trudne” lub „wątpliwe”, czego fundusz w chwili zakupu może nie wiedzieć.

Kilka przykładów z praktyki:

 1. zobowiązanie zaciągnięte przez inną osobę niż my np. sąsiadkę, o takim samym imieniu i nazwisku, która mieszka w okolicy
 2. kredyt zaciągnięty przez złodzieja na podstawie skradzionych wcześniej dokumentów,
 3. zobowiązanie, które zostało już spłacone, ale w dokumentacji widnieje jako niespłacone,
 4. dochodzenie przedawnionych długów itp.

 

Po trzecie, zwykle cesja wierzytelności zajmuje dość sporo czasu, nawet do kilku, kilkunastu lat, jeśli klient w trakcie tego czasu zmieni adres, sytuacja może stać się nieprzyjemna.

Przykład: Wierzytelność została zaciągnięta w 2001 roku, a klient przeprowadził się w 2004 r. Po cesji wierzytelności w 2015 roku fundusz wystąpił o nakaz zapłaty wskazując nieaktualny już adres. Nakaz, z uwagi na doręczenie pod nieaktualny adres, nie został zaskarżony i  uprawomocnił się, a następnie komornik przystąpił do egzekucji w toku egzekucji znajdując dłużnika pod nowym adresem i dokonując zajęcia majątku.

 

Co zrobić w momencie kiedy dostajemy wezwanie do zapłaty lub nakaz zapłaty, w którym powodem jest fundusz?

 1. Sprawdzić czy rzeczywiście zawieraliśmy pierwotną umowę z podmiotem, który sprzedał wierzytelność funduszowi (podmiot winien być wymieniony w piśmie lub pozwie),
 2. Sprawdzić czy wierzytelność została spłacona,
 3. Sprawdzić czy wierzytelność nie jest przedawniona.

Przedawnienie jest instytucją prawa, która zakłada, że upływie określonego czasu, nie można dochodzić wierzytelności za pomocą środków „przymusu” np. przy pomocy komornika. Jeśli wierzyciel nie dochodzi zapłaty za wierzytelności w określonym czasie dłużnik może uwolnić się od odpowiedzialności za nie, jeśli podniesie zarzut przedawnienia (co do zasady wynosi 10 lat lub 3 lata w zależności od charakteru zobowiązania).

 

Co zrobić w momencie kiedy dowiadujemy się o nakazie od komornika?

Należy wnieść do Sądu, który ten nakaz zapłaty wydał o prawidłowe doręczenie nakazu (wskazując dlaczego nie został doręczony prawidłowo) i o wstrzymanie postępowania komorniczego do czasu rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze, że takie postępowania (szczególnie jeśli sprawa znajduje się już u komornika) są trudne do przeprowadzenia należałoby rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.


 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Nakazy zapłaty – co to dokładnie jest?

Polskie Sądy wypowiadając się, co do meritum danej sprawy cywilnej mogą wydawać wyroki oraz nakazy zapłaty. O ile, wyroki są instytucją dla większości społeczeństwa znaną, to nakazy zapłaty są dość niezrozumiałe i powodują dużo problemów przy próbie ich „zaskarżania”. Wpis przedstawia informacje, jakie powinien znać pozwany w sytuacji otrzymania nakazu zapłaty.

 

mail-box-3-1493108

Co to jest nakaz zapłaty?

Jest to, co do zasady, uproszczony tryb wydawania orzeczeń. Jest to merytoryczna wypowiedź Sądu na temat danej sprawy na bazie oświadczeń i dokumentacji przedstawionej przez powoda – można go porównać do wyroku wydanego tylko na podstawie danych zawartych w pozwie.

 

Czy nie łamie to prawa pozwanego skoro nie wypowiedział się co do sprawy?

Nie, pozwany może nakaz zapłaty zaskarżyć. W tym miejscu pojawia się bardzo istotny podział z punktu widzenia zaskarżenia nakazu.

 

Istnieją dwa typy nakazów zapłaty:

 1. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

 

Co to jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeśli powód dochodzi świadczenia pieniężnego sąd może wydać nakaz zapłaty, kiedy na podstawie pozwu:

 1. roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne,
 2. przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości (co nie znaczy, że są prawdziwe!),
 3. zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego,
 4. miejsce pobytu pozwanego znajduje się na terenie Polski i jest powodowi znane.

Jak bronić się przed nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty do Sądu, który taki nakaz wydał w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego nakazu.

Sprzeciw wnosimy w dwóch egzemplarzach przedstawiając w nim swoje stanowisko ( np. wnosząc o oddalenie powództwa). Jeśli pozew, który otrzymaliśmy z nakazem, był wniesiony na urzędowym formularzu my również musimy wnieść sprzeciw na urzędowym formularzu. Sprzeciw nie podlega opłacie.

W momencie skutecznego wniesienia sprzeciwu nakaz traci moc – Sąd traktuje sprawę jakby nakaz nigdy nie został wydany, przeprowadza postępowanie, a następnie wydaje wyrok w którym powództwo oddala lub uwzględnia.

 

Co to jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 Jest to odmienny tryb postępowania Sądu, w którym wydaje nakaz zapłaty na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, jeśli powód dochodzi świadczenia pieniężnego lub innych rzeczy zamiennych, a okoliczności te są udowodnione dołączonym do pozwu:

 1. dokumentem urzędowym,
 2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniu dłużnika o uznaniu długu,
 4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym,
 5. wekslem, czekiem, warrantem, rewersem podpisanym przez pozwanego,
 6. a jeśli powód dochodzi świadczenia pieniężnego umowie, dowodem spełnienia świadczenia niepieniężnego i dowodem doręczenia dłużnikowi ( pozwanemu) faktury

Jak się bronić przed nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym?

W tym przypadku do sądu, który wydał nakaz wnosimy zarzuty od nakazu zapłaty. Zarzuty wnosimy w dwóch egzemplarzach przedstawiając swoje stanowisko procesowe. Jeśli pozew, który otrzymaliśmy z nakazem był wniesiony na urzędowym formularzu my również musimy wnieść zarzuty na urzędowym formularzu.

Zarzuty muszą zostać opłacone! Opłata wynosi ¾ należnej opłaty od pozwu (czyli  5% wartości przedmiotu sporu lub z opłat wskazanych w art. 28 pkt 1- 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jednakże nie mniej niż 30 zł)

 

Przykładowo:

 Adam Kowalski wniósł o zasądzenie 5 tys. zł tytułem zapłaty.

Należna opłata od pozwu to kwota 250 zł ( 5% z kwoty 5 tys. zł).

Należna opłata od zarzutów to w tej sytuacji 188 zł ( ¾ z 250 zł)

 

Po wniesieniu zarzutów ten nakaz zapłaty nie traci mocy, z urzędu staje się tytułem zabezpieczenia wykonalnym bez wydawania klauzuli wykonalności. Jakie ma to dla nas znaczenie? Na jego podstawie powód może np. zablokować nam konto w banku do czasu prawomocnego orzeczenia.

 

Po rozpoznaniu zarzutów Sąd wydaje wyrok, w którym:

 1. nakaz zapłaty w całości lub części utrzymuje w mocy
 2. nakaz zapłaty uchyla i orzeka o żądaniu pozwu (tj. np. oddala powództwo).
 3. nakaz zapłaty uchyla i pozew odrzuca ( np. kiedy roszczenie było już kiedy przedmiotem rozstrzygnięcia).

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

 

Co do zasady każda strona, która uczestniczy w postępowaniu sądowym musi przygotować się na to, że będzie musiała ponieść koszty. W przypadku, kiedy strona wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki obowiązana jest z góry uiścić odpowiednią kwotę w momencie jego wniesienia.

Jakie to pisma muszą być opłacone i w jakiej wysokości reguluje ustawa (m.in. ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w art. 3 ust. 2). Przykładowe pisma to np. pozew, apelacja, zażalenie itp.

Czy zawsze muszę wnieść opłatę?

Nie. Istnieją podmioty, które ustawowo są zwolnione od kosztów sądowych ( art. 94- 99 ustawy o kosztach sądowych) np. osoby dochodzące roszczeń alimentacyjnych, pracownik wnoszący powództwo itp.

Ile mam zapłacić?

Opłaty uregulowane są w opisanej powyżej ustawie o kosztach sądowych w art. 22- 78.

Jeśli nie wiemy dokładnie ile w danej sprawie wynosi opłata można skorzystać z internetowego kalkulatora jakie są dostępne na stronach sądów czy też poszczególnych rad adwokackich. (np. tu)

Co się stanie jeśli nie wniosę opłaty?

Jeśli strona nie wniesie opłaty Sąd wezwie ją do uzupełnienia opłaty w odpowiedniej wysokości w terminie 1 tygodnia. Jeśli strona opłaty nie uzupełni lub nie wniesie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych Sąd podejmie odpowiednie kroki w zależności od tego jakie pismo nie było opłacone:

 1. pozew czy wniosek w postępowaniu nieprocesowym – zwróci
 2. apelacje czy zażalenie – odrzuci

Zwrócenie pozwu ma takie skutki jakby nigdy nie został on wniesiony tzn. np. termin ewentualnego przedawnienia nie zostanie przerwany.

Odrzucenie apelacji czy zażalenie sprawi, że (jeśli tylko my złożyliśmy te środki) orzeczenie I instancji stanie się prawomocne.

Co zrobić jeśli nie stać nas na uiszczenie tych kosztów?

Koszty sądowe mogą być w danych sprawach bardzo wysokie i sięgać kilku tysięcy złotych. Jeśli nie stać nas na ich uiszczenie, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i naszej rodziny, należy złożyć do sądu:

 1. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z uzasadnieniem czyli opisaniem naszej sytuacji materialnej oraz wskazaniem dlaczego takie zwolnienie naszym zdaniem nam się należy,
 2. wypełnić urzędowy formularz,
 3. dołączyć dowody ( zwykle są to ksero rachunków za prąd, wodę, faktury za leki, zaświadczenia lekarskie, oświadczenie o osiąganych dochodach itp.).

Wniosek należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu  w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Wniosek o zwolnienie nie podlega żadnej opłacie.

Sąd lub referendarz sądowy po zapoznaniu się z naszym wnioskiem może zobowiązać nas do przedstawienia dodatkowej dokumentacji np. wyciągu z konta w banku za ostatnie miesiące, kopi PIT za ostatni rok itp. pod rygorem odmowy zwolnienia od kosztów.

Sąd lub referendarz sądowy po zapoznaniu się z całością dokumentacji wydaje postanowienie:

 1. o zwolnieniu od ponoszenia kosztów – jeśli uzna, że nie mamy możliwości ich ponieść
 2. o częściowym zwolnieniu od ponoszenia kosztów – jeśli możemy ponieść część kosztów, przy czym występują różne konstrukcje takiego zwolnienia np. zwalnia od opłaty od pozwu/ apelacji ponad 500 zł, zwalnia od ponoszenia kosztów w ¾ części
 3. o odmowie zwolnienia od ponoszenia kosztów.

Jeśli odmówi zwolnienia lub zwolni tylko częściowo możemy takie postanowienie zażalić w terminie 7 dni od jego otrzymania. Jeśli postanowienie wydał referendarz sądowy składamy skargę na orzeczenie referendarza sądowego.

Czym się różni zażalenie od skargi na orzeczenie referendarza sądowego?

W zakresie zwolnienia od kosztów sądowych stosunkowo niczym. Zażalenie będzie rozpoznawał sąd wyższej instancji ( np. postanowienie Sądu Rejonowego Sąd Okręgowy), a skargę ten sam sąd w składzie sędziów zawodowych (orzeczenie referendarza Sądu Rejonowego, Sad Rejonowy w składzie Sędziów zawodowych).

Przeciwnik uzyskał zwolnienie od kosztów czy mogę to postanowienie zażalić?

Nie. Według poglądu orzecznictwa nie posiadamy tzw. interesu prawnego w skarżeniu takiego orzeczenia. Zwolnienie naszego przeciwnika od kosztów sądowych nie zmienia naszej sytuacji prawnej. Jeśli uważamy jednak, że zwolnienie się nie należy, gdyż przeciwnik zataił dochody to możemy zwrócić na to uwagę sądowi, który jeśli uzna za stosowne przeprowadzi dochodzenie w tym zakresie.

„Jestem zwolniony od kosztów sądowych, a i tak w wyroku Sąd kazał mi je zapłacić.” Czy zwolnienie całkowicie chroni przed kosztami?

Nie. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi.

Adam Kowalski wniósł o zapłatę 20.000 zł i uzyskał zwolnienie od kosztów sądowych. Jego przeciwnik był reprezentowany przez adwokata wniósł o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu. Pan Adam ostatecznie przegrał sprawę – Sąd oddalił powództwo i zasądził zwrot kosztów na rzecz przeciwnika Pana Adama w kwocie 2.400 zł (od 1.01.2016 byłoby to 4.800 zł).

W Polskiej procedurze strona, która wygrała sprawę może wnosić o zwrot kosztów jakie poniosła w procesie od strony, która przegrała. W wyjątkowych „szczególnie uzasadnionych” przypadkach Sąd na zasadzie art. 102 kpc może odstąpić od obciążania strony przegranej kosztami np. gdy jest w szczególnie trudnej sytuacji materialnej czy osobistej, zatem Adam Kowalski musiałby wnieść zażalenie na zasądzone koszty powołując się na art. 102 kpc.


 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Jak przygotować się do rozmowy z adwokatem?

Często klienci, mimo szczerych chęci, przychodzą nie do końca przygotowani do rozmowy z adwokatem.

Spis pytań

Po pierwsze, radze do tej wizyty się przygotować przez zapisanie o co nam dokładnie chodzi i pytania jakie chcemy zadać. Często w rozmowie dużo rzeczy ucieka z pamięci, szczególnie jeśli zostaliśmy zasypani przez Adwokata dużą ilością informacji. Dopiero w domu uświadamiamy sobie, że o dużo rzeczy zapomnieliśmy po prostu zapytać.

Mówić o wszystkim

Po drugie, to czy na dane pytanie odpowiem poprawnie często zależy od tego, ile informacji klient adwokatowi przekaże. Często informacja, czy dokument nie mającą dla Państwa znaczenia może okazać się kluczowa z punktu widzenia danej sprawy. Dlatego najlepiej, przedstawić wszystkie szczegóły danej sprawy i wszystkie dokumenty jakie Państwo posiadają.

Dyskrecja adwokata

Po trzecie, pamiętać, że adwokat ustawowo zobowiązany jest do zachowania tajemnicy adwokackiej. Nic, co zostało wyjawione adwokatowi nie ujrzy światła dziennego bez Państwa zgody. W swojej pracy zawodowej spotykamy się z różnymi sytuacjami i na tym etapie nic nas nie może zaskoczyć.

Pytać, pytać i jeszcze raz pytać

W trakcie już samej wizyty, chociaż osobiście staram się przedstawiać problemy w jak najbardziej prosty i przystępny sposób, dużo osób nie rozumie co do nich powiedziałam – do czego przyznają się po czasie. Dlatego jeśli Państwo czegoś nie rozumieją, proszę od razu reagować prosząc o bardziej przystępne wytłumaczenie. Język prawniczy i cała terminologia nie jest językiem zrozumiałym, dlatego mogą zachodzić nieporozumienia.

Kiedy udać się do adwokata?

Na koniec, najważniejsze jest aby zwrócić się do Adwokata jak najszybciej. W naszej ludzkiej naturze leży to, że zwracamy się do fachowca w momencie, kiedy mamy przysłowiowy nóż na gardle, oczekując ratunku w postaci małego lub większego cudu – ta zasada odnosi się również do pomocy Adwokata. Nie twierdzę, że Państwo nie poradzą sobie samodzielnie, ale zwykle można zaoszczędzić sobie dużo kłopotów, stresu i pieniędzy rozwiązując problem fachowo na samym początku pytając o poradę Adwokata.


 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.