Polubowna windykacja – czy warto polubownie windykować dług?

Co to jest polubowna windykacja?

Polubowna windykacja jest to, zwykle wykonywane przez prawników, szereg czynności mających na celu uzyskanie długu klienta bez ingerencji Sądów. Czynności jakie są podejmowane zależą przede wszystkim od klienta, rodzaju wierzytelności i postawy dłużnika.

Klient  zwykle mówi czy z dłużnikiem łącza go przyjazne relacje, wieloletnia współpraca na polu zawodowym, czy jest to kontrahent czy tez np. pracownik. Od tych relacji zależy sposób przeprowadzenia rozmowy z dłużnikiem. Czy klientowi zależy na szybkim odzyskaniu długu czy też zgodzi się na rozłożenie należności na mniejsze bądź większe raty.

Rodzaj wierzytelności również jest kluczowy dla sposobu przeprowadzania windykacji. Inaczej postępuje się w przypadku kiedy dług jest sporny, a inaczej gdy wynika bezspornie z wystawionej faktury. Jeszcze inaczej w przypadku, kiedy dług jest przedawniony, a klient i tak decyduje się spróbować polubownie go wyegzekwować. Duże znaczenie ma również kwota jaką chcemy wyegzekwować – przy mniejszych kwotach windykacja jest dużo łatwiejsza.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest osoba dłużnika. Ludzie z góry zakładają, że jeśli druga strona nie płaci robi to z pełna świadomością, co nie jest prawdą. Powody z których ludzie nie płacą zobowiązań są różne – nie uznają ich, nie są zadowoleni z wykonanej usługi czy też zakupionego towaru, mają problemy finansowe w firmie, czy zamknęli biznes, aż do takich tłumaczeń jak „zgubiona faktura” czy też „ zapomniałem zapłacić”.

Jakie dokładnie czynności są wykonywane?

Zwykle jest to wysyłanie korespondencji w formie papierowej czy tez mailowej z informacja o zadłużeniu i prośbą o kontakt. Najbardziej skuteczną formą windykacji jest rozmowa telefoniczna z dłużnikiem, dzięki czemu można ocenić jaka jest jego postawa wobec zadłużenia.

Jeśli dłużnik jest skłonny do rozmowy i rozwiązania sytuacji można próbować spisywać porozumienia wraz z rozłożeniem zadłużenia na raty.

Jeśli dłużnik nie nawiązuje kontaktu lub nie jest skłonny do jakiekolwiek rozmowy, czy też składa zapewnienia bez pokrycia to windykacja polubowna kończy się na tym etapie.

Jaka jest skuteczność polubownej windykacji?

Skuteczność polubownej windykacji zależy od wszystkich wymienionych wyżej czynników – postawy klienta i dłużnika oraz rodzaju dochodzonej wierzytelności. Zwykle jednak jest ona dość wysoka, szczególnie jeśli prowadzi je doświadczona w tego typu rozmowach osoba.

Czy warto zlecać polubowną windykację?

Uważam, że każdą wierzytelność warto kilkukrotnie próbować windykować polubownie. Warto zorientować się w sytuacji dłużnika, czy tez chociażby poznać jego stanowisko już na etapie przedsądowym przed konstruowaniem pozwu.

Przekonałam się, że dług można o wiele skuteczniej windykować na etapie polubownym niż sądowym.

Np. Z dłużnikiem nie ma kontaktu natomiast dług płaci zamiast dłużnika dobrowolnie ktoś z jego rodziny lub znajomych kto dowiedział się o zadłużeniu czy też dłużnik z własnej woli płaci przedawniony już dług.

Jeśli natomiast obie sprawy wnieść do sądu to z duża dozą prawdopodobieństwa można założyć, że w pierwszym przypadku albo dłużnik będzie nieściągalny, albo nie będzie się dało go znaleźć, natomiast w drugim, jeśli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia to powództwo zostanie oddalone.

Kolejnymi zaletami polubownej windykacji jest uznanie długu i przerwanie biegu przedawnienia. Jeśli dłużnik spłaci, chociażby częściowo, dług to uznaje jego istnienie, a termin przedawnienia zostaje przerwany i biegnie na nowo od dnia zapłaty.

Z tych przykładów wynika, że polubowna windykacja niesie za sobą mnóstwo korzyści przy stosunkowo niskich kosztach.

Po nowelizacji wymogów formalnych pozwu ( o czym była tutaj) , po której  w pozwie  należy umieszczać informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia, rola polubownej windykacji powinna jeszcze wzrosnąć,.


Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Pozew po nowelizacji – o czym pamiętać ?

 

Pozew jest pierwszym pismem procesowym inicjującym postępowanie w Sądzie. Pisząc pozew własnoręcznie należy kierować się pamiętać o wymogach formalnych. W skrócie należy się kierować zasadą „kto, co, gdzie i dlaczego”.

Pozew musi zawierać:

   (gdzie?)

 1. oznaczenie sądu,

  (kto?)

 2. dane stron, (imię nazwisko, adresy, PESEL powoda)

  (co?)

 3. oznaczenie pisma jako „pozew”
 4. dokładnie określone żądanie,
 5. sprawach o prawa majątkowe oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

  (dlaczego?)

 6. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 7. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 8. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
 9. podpis
 10. wymienienie załączników.

 

Każdy pozew wnoszony do Sądu musi zawierać wszystkie powyższe wymagania, jakiekolwiek braki w tym zakresie są kwalifikowane są jako braki formalne pozwu. W przypadku wniesienia pozwu z brakami formalnymi powód zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, kiedy termin upłynie, a my nie uzupełnimy braków pozew zostanie zwrócony.

W sprawach wniesionych po 1 stycznia 2016 r. w pozwie należy obowiązkowo wskazać informację o próbie podjęcia mediacji między stronami. Brak prób ugodowego rozwiązania sprawy przed wniesieniem powództwa może wiązać się z brakiem zasądzenia kosztów sądowych w przypadku zasądzenia powództwa jako taka próba może być traktowana: mediacja, zawezwanie do próby ugodowej, a moim zdaniem nawet zwykły list polecony wysłany do drugiej strony.

 

Pozew może dodatkowo zawierać:

 1. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych ( tu sprawdzisz jak napisać taki wniosek).
 2. wnioski o zabezpieczenie powództwa,
 3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 4. przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda
 5. wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
  1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
  2) dokonanie oględzin;
  3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
  4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.