Zostałem pozwany przez Fundusz Inwestycyjny- przelew wierzytelności do niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego

 

Wpis powstał na bazie dużej ilości spraw związanych z tą tematyką – coraz więcej klientów zgłasza się z nakazem zapłaty lub, co gorsza, z zajęciem komorniczym, w którym występuje podmiot zwany „sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym”, który próbuje przekonać, że jesteśmy mu winni jakąś sumę pieniędzy.

 

Co to jest ten fundusz?

Jest to tematyka bardzo złożona, ale w największym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to podmiot, który skupuje wierzytelności innych podmiotów. Jeśli w przeszłości zaciągnęliśmy zobowiązanie np. w banku i nie zostało ono przez nas spłacone, to ten bank ma możliwość „sprzedać” nasze zobowiązanie do funduszu, który później może dochodzić jego zapłaty zamiast banku.

 

Gdzie tkwi problem?

W teorii sytuacja zdaje się być prosta, jednak skąd powstają problemy w praktyce?

Po pierwsze, ludzie są zdezorientowani nazwą podmiotu i nie potrafią skutecznie bronić się przed nakazem zapłaty lub postępowaniem komorniczym, stąd obrona opiera się głównie na zarzucie: nie jestem temu funduszowi nic winien, bo nie zawierałem z nim żadnej umowy. Niestety postępowanie cywilne jest dość rygorystyczne, należy w odpowiednim czasie i w odpowiednim terminie zgłosić wszystkie zarzuty dotyczące danego zobowiązania – tym przypadku zobowiązania podstawowego, które zawieraliśmy np. z bankiem.

Po drugie, z praktyki sądowej wynika, że podmioty sprzedają wszystkie wierzytelności, zatem także te „trudne” lub „wątpliwe”, czego fundusz w chwili zakupu może nie wiedzieć.

Kilka przykładów z praktyki:

 1. zobowiązanie zaciągnięte przez inną osobę niż my np. sąsiadkę, o takim samym imieniu i nazwisku, która mieszka w okolicy
 2. kredyt zaciągnięty przez złodzieja na podstawie skradzionych wcześniej dokumentów,
 3. zobowiązanie, które zostało już spłacone, ale w dokumentacji widnieje jako niespłacone,
 4. dochodzenie przedawnionych długów itp.

 

Po trzecie, zwykle cesja wierzytelności zajmuje dość sporo czasu, nawet do kilku, kilkunastu lat, jeśli klient w trakcie tego czasu zmieni adres, sytuacja może stać się nieprzyjemna.

Przykład: Wierzytelność została zaciągnięta w 2001 roku, a klient przeprowadził się w 2004 r. Po cesji wierzytelności w 2015 roku fundusz wystąpił o nakaz zapłaty wskazując nieaktualny już adres. Nakaz, z uwagi na doręczenie pod nieaktualny adres, nie został zaskarżony i  uprawomocnił się, a następnie komornik przystąpił do egzekucji w toku egzekucji znajdując dłużnika pod nowym adresem i dokonując zajęcia majątku.

 

Co zrobić w momencie kiedy dostajemy wezwanie do zapłaty lub nakaz zapłaty, w którym powodem jest fundusz?

 1. Sprawdzić czy rzeczywiście zawieraliśmy pierwotną umowę z podmiotem, który sprzedał wierzytelność funduszowi (podmiot winien być wymieniony w piśmie lub pozwie),
 2. Sprawdzić czy wierzytelność została spłacona,
 3. Sprawdzić czy wierzytelność nie jest przedawniona.

Przedawnienie jest instytucją prawa, która zakłada, że upływie określonego czasu, nie można dochodzić wierzytelności za pomocą środków „przymusu” np. przy pomocy komornika. Jeśli wierzyciel nie dochodzi zapłaty za wierzytelności w określonym czasie dłużnik może uwolnić się od odpowiedzialności za nie, jeśli podniesie zarzut przedawnienia (co do zasady wynosi 10 lat lub 3 lata w zależności od charakteru zobowiązania).

 

Co zrobić w momencie kiedy dowiadujemy się o nakazie od komornika?

Należy wnieść do Sądu, który ten nakaz zapłaty wydał o prawidłowe doręczenie nakazu (wskazując dlaczego nie został doręczony prawidłowo) i o wstrzymanie postępowania komorniczego do czasu rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze, że takie postępowania (szczególnie jeśli sprawa znajduje się już u komornika) są trudne do przeprowadzenia należałoby rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.


 

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.

Nakazy zapłaty – co to dokładnie jest?

Polskie Sądy wypowiadając się, co do meritum danej sprawy cywilnej mogą wydawać wyroki oraz nakazy zapłaty. O ile, wyroki są instytucją dla większości społeczeństwa znaną, to nakazy zapłaty są dość niezrozumiałe i powodują dużo problemów przy próbie ich „zaskarżania”. Wpis przedstawia informacje, jakie powinien znać pozwany w sytuacji otrzymania nakazu zapłaty.

 

mail-box-3-1493108

Co to jest nakaz zapłaty?

Jest to, co do zasady, uproszczony tryb wydawania orzeczeń. Jest to merytoryczna wypowiedź Sądu na temat danej sprawy na bazie oświadczeń i dokumentacji przedstawionej przez powoda – można go porównać do wyroku wydanego tylko na podstawie danych zawartych w pozwie.

 

Czy nie łamie to prawa pozwanego skoro nie wypowiedział się co do sprawy?

Nie, pozwany może nakaz zapłaty zaskarżyć. W tym miejscu pojawia się bardzo istotny podział z punktu widzenia zaskarżenia nakazu.

 

Istnieją dwa typy nakazów zapłaty:

 1. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

 

Co to jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeśli powód dochodzi świadczenia pieniężnego sąd może wydać nakaz zapłaty, kiedy na podstawie pozwu:

 1. roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne,
 2. przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości (co nie znaczy, że są prawdziwe!),
 3. zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego,
 4. miejsce pobytu pozwanego znajduje się na terenie Polski i jest powodowi znane.

Jak bronić się przed nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty do Sądu, który taki nakaz wydał w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego nakazu.

Sprzeciw wnosimy w dwóch egzemplarzach przedstawiając w nim swoje stanowisko ( np. wnosząc o oddalenie powództwa). Jeśli pozew, który otrzymaliśmy z nakazem, był wniesiony na urzędowym formularzu my również musimy wnieść sprzeciw na urzędowym formularzu. Sprzeciw nie podlega opłacie.

W momencie skutecznego wniesienia sprzeciwu nakaz traci moc – Sąd traktuje sprawę jakby nakaz nigdy nie został wydany, przeprowadza postępowanie, a następnie wydaje wyrok w którym powództwo oddala lub uwzględnia.

 

Co to jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 Jest to odmienny tryb postępowania Sądu, w którym wydaje nakaz zapłaty na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, jeśli powód dochodzi świadczenia pieniężnego lub innych rzeczy zamiennych, a okoliczności te są udowodnione dołączonym do pozwu:

 1. dokumentem urzędowym,
 2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniu dłużnika o uznaniu długu,
 4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym,
 5. wekslem, czekiem, warrantem, rewersem podpisanym przez pozwanego,
 6. a jeśli powód dochodzi świadczenia pieniężnego umowie, dowodem spełnienia świadczenia niepieniężnego i dowodem doręczenia dłużnikowi ( pozwanemu) faktury

Jak się bronić przed nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym?

W tym przypadku do sądu, który wydał nakaz wnosimy zarzuty od nakazu zapłaty. Zarzuty wnosimy w dwóch egzemplarzach przedstawiając swoje stanowisko procesowe. Jeśli pozew, który otrzymaliśmy z nakazem był wniesiony na urzędowym formularzu my również musimy wnieść zarzuty na urzędowym formularzu.

Zarzuty muszą zostać opłacone! Opłata wynosi ¾ należnej opłaty od pozwu (czyli  5% wartości przedmiotu sporu lub z opłat wskazanych w art. 28 pkt 1- 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jednakże nie mniej niż 30 zł)

 

Przykładowo:

 Adam Kowalski wniósł o zasądzenie 5 tys. zł tytułem zapłaty.

Należna opłata od pozwu to kwota 250 zł ( 5% z kwoty 5 tys. zł).

Należna opłata od zarzutów to w tej sytuacji 188 zł ( ¾ z 250 zł)

 

Po wniesieniu zarzutów ten nakaz zapłaty nie traci mocy, z urzędu staje się tytułem zabezpieczenia wykonalnym bez wydawania klauzuli wykonalności. Jakie ma to dla nas znaczenie? Na jego podstawie powód może np. zablokować nam konto w banku do czasu prawomocnego orzeczenia.

 

Po rozpoznaniu zarzutów Sąd wydaje wyrok, w którym:

 1. nakaz zapłaty w całości lub części utrzymuje w mocy
 2. nakaz zapłaty uchyla i orzeka o żądaniu pozwu (tj. np. oddala powództwo).
 3. nakaz zapłaty uchyla i pozew odrzuca ( np. kiedy roszczenie było już kiedy przedmiotem rozstrzygnięcia).

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.