Polskie Sądy wypowiadając się, co do meritum danej sprawy cywilnej mogą wydawać wyroki oraz nakazy zapłaty. O ile, wyroki są instytucją dla większości społeczeństwa znaną, to nakazy zapłaty są dość niezrozumiałe i powodują dużo problemów przy próbie ich „zaskarżania”. Wpis przedstawia informacje, jakie powinien znać pozwany w sytuacji otrzymania nakazu zapłaty.

 

mail-box-3-1493108

Co to jest nakaz zapłaty?

Jest to, co do zasady, uproszczony tryb wydawania orzeczeń. Jest to merytoryczna wypowiedź Sądu na temat danej sprawy na bazie oświadczeń i dokumentacji przedstawionej przez powoda – można go porównać do wyroku wydanego tylko na podstawie danych zawartych w pozwie.

 

Czy nie łamie to prawa pozwanego skoro nie wypowiedział się co do sprawy?

Nie, pozwany może nakaz zapłaty zaskarżyć. W tym miejscu pojawia się bardzo istotny podział z punktu widzenia zaskarżenia nakazu.

 

Istnieją dwa typy nakazów zapłaty:

 1. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

 

Co to jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeśli powód dochodzi świadczenia pieniężnego sąd może wydać nakaz zapłaty, kiedy na podstawie pozwu:

 1. roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne,
 2. przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości (co nie znaczy, że są prawdziwe!),
 3. zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego,
 4. miejsce pobytu pozwanego znajduje się na terenie Polski i jest powodowi znane.

Jak bronić się przed nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty do Sądu, który taki nakaz wydał w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego nakazu.

Sprzeciw wnosimy w dwóch egzemplarzach przedstawiając w nim swoje stanowisko ( np. wnosząc o oddalenie powództwa). Jeśli pozew, który otrzymaliśmy z nakazem, był wniesiony na urzędowym formularzu my również musimy wnieść sprzeciw na urzędowym formularzu. Sprzeciw nie podlega opłacie.

W momencie skutecznego wniesienia sprzeciwu nakaz traci moc – Sąd traktuje sprawę jakby nakaz nigdy nie został wydany, przeprowadza postępowanie, a następnie wydaje wyrok w którym powództwo oddala lub uwzględnia.

 

Co to jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 Jest to odmienny tryb postępowania Sądu, w którym wydaje nakaz zapłaty na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, jeśli powód dochodzi świadczenia pieniężnego lub innych rzeczy zamiennych, a okoliczności te są udowodnione dołączonym do pozwu:

 1. dokumentem urzędowym,
 2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniu dłużnika o uznaniu długu,
 4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym,
 5. wekslem, czekiem, warrantem, rewersem podpisanym przez pozwanego,
 6. a jeśli powód dochodzi świadczenia pieniężnego umowie, dowodem spełnienia świadczenia niepieniężnego i dowodem doręczenia dłużnikowi ( pozwanemu) faktury

Jak się bronić przed nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym?

W tym przypadku do sądu, który wydał nakaz wnosimy zarzuty od nakazu zapłaty. Zarzuty wnosimy w dwóch egzemplarzach przedstawiając swoje stanowisko procesowe. Jeśli pozew, który otrzymaliśmy z nakazem był wniesiony na urzędowym formularzu my również musimy wnieść zarzuty na urzędowym formularzu.

Zarzuty muszą zostać opłacone! Opłata wynosi ¾ należnej opłaty od pozwu (czyli  5% wartości przedmiotu sporu lub z opłat wskazanych w art. 28 pkt 1- 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jednakże nie mniej niż 30 zł)

 

Przykładowo:

 Adam Kowalski wniósł o zasądzenie 5 tys. zł tytułem zapłaty.

Należna opłata od pozwu to kwota 250 zł ( 5% z kwoty 5 tys. zł).

Należna opłata od zarzutów to w tej sytuacji 188 zł ( ¾ z 250 zł)

 

Po wniesieniu zarzutów ten nakaz zapłaty nie traci mocy, z urzędu staje się tytułem zabezpieczenia wykonalnym bez wydawania klauzuli wykonalności. Jakie ma to dla nas znaczenie? Na jego podstawie powód może np. zablokować nam konto w banku do czasu prawomocnego orzeczenia.

 

Po rozpoznaniu zarzutów Sąd wydaje wyrok, w którym:

 1. nakaz zapłaty w całości lub części utrzymuje w mocy
 2. nakaz zapłaty uchyla i orzeka o żądaniu pozwu (tj. np. oddala powództwo).
 3. nakaz zapłaty uchyla i pozew odrzuca ( np. kiedy roszczenie było już kiedy przedmiotem rozstrzygnięcia).

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem bloga.